Cel badania:

Badanie APTT jest wykonywane u osób z krwawieniami lub zakrzepicą niewiadomego pochodzenia, a także u osób leczonych heparyną niefrakcjonowaną. Jest także rutynowo wykorzystywane przed zabiegami operacyjnymi.

Znaczenie kliniczne:

APTT jest miarą wewnątrzpochodnego układu aktywacji krzepnięcia po maksymalnej aktywacji czynników XI i XII. Jest używane do diagnostyki różnicowej skaz krwotocznych, kontroli leczenia heparyną, terapii substytucyjnej przy hemofilii A i hemofilii B, kontroli przedoperacyjnej, oraz jako badanie przesiewowe pod kątem występowania koagulopatii.

Interpretacja wyników:

Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) zależy od czynników krzepnięcia II, V, VIII, IX, XI, XII i fibrynogenu, nie zaś od liczby płytek krwi. Zmiany w czasie APTT mogą wskazywać na różne schorzenia krwotoczne lub zakrzepowe oraz skuteczność terapii heparyną. Dlatego badanie to jest istotne dla diagnostyki i monitorowania leczenia tych stanów.

Ostateczna interpretacja wyników badania Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy