Cel badania:

Badanie TG (triglicerydy w surowicy) ma na celu ocenę ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Jest również istotną częścią profilu lipidowego i może być wykonywane podczas badań kontrolnych lub w przypadku podejrzenia lub leczenia hipertriglicerydemii.

Znaczenie kliniczne:

Triglicerydy powstają w organizmie poprzez estryfikację glicerolu przez kwasy tłuszczowe i stanowią główne źródło energii. Ich podwyższone stężenie może być wskaźnikiem zwiększonego ryzyka chorób serca, zwłaszcza choroby wieńcowej. Hipertriglicerydemia często współwystępuje z innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego.

Interpretacja wyników:

Wyniki badania TG interpretuje się w kontekście ogólnego profilu lipidowego oraz innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Podwyższone stężenie triglicerydów może sugerować obecność hiperlipidemii, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca. Niższe wartości TG są zazwyczaj preferowane dla zachowania zdrowia sercowo-naczyniowego. Wysokie wartości wymagają dalszej oceny i mogą wymagać interwencji terapeutycznej, takiej jak zmiana stylu życia lub farmakoterapia, aby zmniejszyć ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.

Ostateczna interpretacja wyników badania Triglicerydy TG powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy